Lo si è visto su tante panchine. Saronno, Como, Ternana,...